Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ www.biokosmetyki-hurt.eu
obowiązuje od 30.09.2020

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Hurtowni internetowej jest:


GREEN LINE Dariusz Kozikowski, z siedzibą w Świeradowie-Zdroju pod adresem: ul. Słowackiego 2/1, 59-850 Świeradów-Zdrój, o numerze NIP: 7231302584 i REGON: 231217798, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w skrócie zwanym dalej GREEN LINE lub Hurtownią.

I Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników z Hurtowni internetowej, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.biokosmetyki-hurt.eu, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne logotypy stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.biokosmetyki-hurt.eu są zabronione, chyba, że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela Hurtowni.
3. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w Hurtowni internetowej.
4. Przedmiotem działalności Hurtowni internetowej jest hurtowa sprzedaż kosmetyków, środków czystości, artykułów higienicznych oraz innych produktów za pośrednictwem sieci internetowej.
5. Wszystkie produkty oferowane w Hurtowni są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
6. Ceny podane na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
7. Klient może składać zamówienia w Hurtowni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.biokosmetyki-hurt.eu, lub mailowo pod adresem: info@biokosmetyki.eu.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).


II Definicje


1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami;
2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Hurtowni;
4. KANAŁY KOMUNIKACJI – formy składania zamówień na odległość, tj.: za pośrednictwem Hurtowni internetowej, dostępnej pod adresem www.biokosmetyki-hurt.eu lub e-mailem na adres: info@biokosmetyki.eu;
5. HURTOWNIA – Hurtownia internetowa dostępna pod adresem www.biokosmetyki-hurt.eu;
6. SPRZEDAWCA – GREEN LINE Dariusz Kozikowski, z siedzibą w Świeradowie-Zdroju 59-850 pod adresem: ul. Słowackiego 2/1, o numerze NIP: 7231302584 i REGON: 231217798, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w skrócie zwanym dalej GREEN LINE;
7. KUPUJĄCY – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą polegającą na dalszej odsprzedaży towarów, nabywająca produkty za pośrednictwem Hurtowni internetowej, dostępnej pod adresem www.biokosmetyki-hurt.eu;
8. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
9. ZAMÓWIENIE – złożona przez KUPUJĄCEGO za pośrednictwem Hurtowni internetowej www.biokosmetyki-hurt.eu lub mailowo oferta zawarcia umowy sprzedaży;
10. REJESTRACJA – proces mający na celu utworzenie konta kupującego, poprzez podanie danych określonych, jako dane rejestracyjne oraz przesłanie dokumentów rejestracyjnych;
11. DOKUMENTY REJESTRACYJNE – wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS oraz potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT;
12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający z Hurtowni internetowej;
13. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Hurtowni internetowej;
14. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Hurtowni internetowej;
15. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez Hurtownię lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Hurtownią w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
16. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Hurtownią w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
17. DOKUMENT SPRZEDAŻY - Faktura VAT;
18. ZAŁĄCZNIKI - wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego oraz warunki handlowe;
19. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
20. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
21. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;      
22. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
23. ADRES REKLAMACYJNY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę, jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
24. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu;
25. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: umożliwienie złożenia zamówienia przez formularz zamówienia znajdujący się w Hurtowni internetowej czy usługi Newslettera; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
26. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów Hurtowni internetowej www.biokosmetyki-hurt.eu;
27. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
28. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;


III Zamówienia


1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia, podglądania cen oraz stanów magazynowych produktów bez rejestracji konta na stronie internetowej  www.biokosmetyki-hurt.eu.
3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić.
5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.  
6. Aby sfinalizować zamówienie, należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty określić rodzaj wysyłki i formę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący w celu poprawnego złożenia zamówienia powinien wskazać dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
7. Po wskazaniu wszystkich niezbędnych elementów Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w tym również parametrów produktu tworzonego na zamówienie w celu skutecznego złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia.
8. Zmiana danych nabywcy możliwa jest wyłącznie drogą mailową i wymaga przesłania uaktualnionych dokumentów rejestracyjnych.
9. Kupujący może dokonywać zamówień wyłącznie ze swojego konta.
10. W kwestiach związanych z prowadzeniem konta Kupującego zastosowanie mają regulacje zawarte w dziale o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
11. W przypadku zamówień dokonywanych drogą mailową zamówienia potwierdzane są e-mailem.
12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Kupujący ma możliwość wskazania innego adresu dostawy niż dane zamawiającego.
13. Kupujący w zależności od złożonego zamówienia otrzymuje odpowiednią informację dotyczącą czasu realizacji zamówienia.
14. Termin realizacji liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi 1-10 dni roboczych.
15. Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem hurtowni internetowej jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.
16. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy hurtowni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


IV Sposób płatności


1. Wszystkie ceny w Hurtowni są cenami netto pomniejszonymi o indywidualny rabat, jeżeli został przypisany kupującemu. Wysokość oraz warunki przyznawania rabatów zostały określone w Warunkach handlowych, które można znaleźć na stronie www.biokosmetyki-hurt.eu.
2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a. przelew na konto bankowe (odroczony termin płatności, jeżeli został przyznany lub przedpłata. Warunki przyznawania odroczonych terminów płatności zostały określone w Ogólnych warunkach handlowych dostępnych na stronie internetowej hurtowni),
b. pobranie,
c. przelew internetowy realizowany za pośrednictwem operatora IAI-Pay,
d. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w hurtowni.

3. Dane Sprzedawcy do przelewów bankowych:

GREEN LINE Dariusz Kozikowski, ul. Krótka 3/1, 59-850 Świeradów-Zdrój, 
ALIOR Bank 92 2490 0005 0000 4500 5548 9221

(w przypadku przedpłaty prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu)


4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
6. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Hurtowni internetowej oraz są widoczne na poziomie koszyka.


V Realizacja dostawy


1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu oraz w sposób wybrany przez Kupującego.
2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą wybranej firmy kurierskiej.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) ze Sprzedawcą, istnieje możliwość osobistego odbioru towaru. Ustalenie terminu odbioru towaru możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu złożenia zamówienia.
4. Odbiór osobisty towaru jest możliwy w Świeradowie-Zdroju przy ul. Słowackiego 2/1, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 w Hurtowni GREEN LINE.
5. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie Hurtowni internetowej. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.
6. Dostawa towaru następuje najczęściej w ciągu dwóch dni roboczych od daty nadania przesyłki.
7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej, jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Kupujący powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: +48 508 597 050 bądź za pomocą e-mail: info@biokosmetyki.eu.


VI Reklamacje – Rękojmia


1. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienia kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych) w terminie do 1 roku od daty zakupu towaru przez Kupującego z Hurtowni.
2. Rzecz wadliwą należy dostarczyć (na koszt kupującego) na adres: Green Line, ul. Słowackiego 2/1, 59-850 Świeradów-Zdrój, załączając formularz zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku towaru na magazynie zostanie wystawiona faktura korygująca.
4. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił wadę przed kupującym.
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.


VII Gwarancja


1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Hurtowni internetowej www.biokosmetyki-hurt.eu nie są objęte gwarancją.

VIII Odstąpienie od Umowy - Zwroty


1. Kupującemu będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego.


IX Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych


1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem hurtowni internetowej dostępnej pod adresem www.biokosmetyki-hurt.eu następujące usługi elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie konta,
b) umożliwienie złożenia zamówienia po uprzednim założeniu konta i potwierdzeniu rejestracji przez Hurtownię,
c) Newsletter,
2. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3. Umowa określona w pkt 1a oraz b zawierana jest na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy, o której mowa w przedmiotowym punkcie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@biokosmetyki.pl.
4. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym są: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Hurtowni internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Hurtowni internetowej poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej.
6. Hurtownia może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej określonej w pkt 1, w wypadku, gdy użytkownik obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
8. Hurtownia świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem, i każdorazowo stara się wychodzić naprzeciw oczekiwań Kupujących. Kupującego prosi się, w ramach możliwości, o kontakt z Hurtownią w przypadku błędów w działaniu świadczonych usług lub sytuacji, gdy bezpieczeństwo Kupującego zostanie naruszone z jakichkolwiek przyczyn. Hurtownia w takim przypadku niezwłocznie podejmie czynności mające na celu ustalenie przyczyn stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa Kupującego i podejmie kroki mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.
9. Newsletter to usługa, na którą Kupujący może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
10. Usługa ta polega na okresowym wysyłaniu do Kupującego wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
11. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony.
12. Umowa o świadczenie usługi Newslettera jest usługą nieodpłatną.
13. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usługi Newsletter może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazania przyczyny, przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@biokosmetyki.eu. Wypowiedzenie umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym i niezwłocznie. Kupujący zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.

X. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dariusz Kozikowski działający pod firmą GREEN LINE z siedzibą w Świeradowie-Zdroju,
ul. Słowackiego 2/1, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 723-130-25-84, REGON: 231217798
(dalej zwany Sklepem Internetowym).
2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności hurtowni internetowej, jak również pytanie dotyczące praw przysługujących Kupującemu,
można kierować na adres mailowy Administratora: info@biokosmetyki.eu lub telefonicznie na nr: (+48) 508 497 050.
3. Polityka prywatności sklepu internetowego jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679,
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
4. Hurtownia Internetowa dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Kupującego i ochrony informacji
osobowych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu, oraz podejmuje
w tym celu wszelkie niezbędne działania z zachowaniem przepisów polskiego prawa.
5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji złożonych przez Kupującego zamówień,
w tym do kontaktu mailowego lub ewentualnie telefonicznego, identyfikacji płatności, dostarczenia przesyłki za pośrednictwem
wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej.
6. Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny do realizacji tych zamówień i obejmuje: 
a) nazwisko i imię, 
b) adres dostawy,
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres dostawy,
d) adres poczty elektronicznej,
e) numer telefonu
f) nazwa i NIP firmy
7. Podanie tych danych jest dobrowolne. Kupujący nie musi ich przekazywać Hurtowni Internetowej, ale wówczas realizacja zamówień
Kupującego nie będzie możliwa.
8. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu
obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli dla celów podatkowych
i rachunkowych.
 
9. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię oraz adres poczty elektronicznej.

10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Kupującemu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
11. Odbiorcą danych osobowych Kupującego będą upoważnieni pracownicy, podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz administratora
usługi informatyczne, księgowe, marketingowe, usługi transportowe, dostawca oprogramowania sklepu, a także podmioty
dostarczające zewnętrzne usługi dla hurtowni internetowej.
 
12. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane bezterminowo ze względu na wdrożony w Hurtowni Internetowej program
lojalnościowy oraz politykę rabatową, nie krócej jednak niż okres, przez który Hurtownia Internetowa
jest zobowiązana przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czyli minimum 5 lat w przypadku
prawa podatkowego (art. 17 RODO)
 
13. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


XI Postanowienia końcowe


1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.  
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Hurtowni.
4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefonicznie: +48 508 597 050 lub +48 512 144 140.
b) e-mailowo: info@biokosmetyki.eu,
c) pisemnie na adres: Green Line, ul. Słowackiego 2/1, 59-850 Świeradów-Zdrój.
5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej hurtowni internetowej www.biokosmetyki-hurt.eu.
6. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.  
7. Nazwa Hurtowni internetowej, adres, pod którym jest dostępna oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Hurtowni jest zabronione.

pixelpixelpixelpixel